Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

 

Naam ondernemer: VOF DE VERANDA

Btw-identificatienummer: BE0745.950.289

Bankgegevens: IBAN BE09 7350 5682 9557, BIC KREDBEBB

E-mailadres: info@boxingmeeples.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Bij betaling worden deze (stilzwijgend) aanvaard.

Artikel 3 – Het aanbod

 

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – Prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere prijswijziging waaraan de onderneming geen vat op heeft. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Al onze prijzen online zijn netto afhaalprijzen die reeds rekening houden met bepaalde kortingen. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De vermelding dient via mail te gebeuren. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

In geval van een pre-orderproduct heeft de consument het recht om binnen de 180 dagen een terugbetaling aan te vragen. Het terugstorten gaat gepaard met een administratieve kost van 4 euro, deze wordt automatisch afgetrokken van het terug te storten bedrag naar de consument.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken noch gebruiken. Het product dient in de originele verpakking teruggestuurd worden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail via (info@boxingmeeples.be) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het terugsturen gaat gepaard met een administratieve kost van 4 euro, deze wordt automatisch afgetrokken van het terug te storten bedrag naar de consument.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 31 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling een bankoverschrijving. De terugbetaling gaat gepaard met een administratieve kost voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten die speciaal besteld geweest zijn voor de consument worden niet teruggenomen. Producten die afgehaald worden of geleverd worden door de onderneming zelf. Hierbij heeft de consument het recht om het product uitvoerig te bekijken en over te gaan tot aankoop. Ook worden kranten, tijdschriften of magazines niet teruggenomen.

Artikel 11 –  Aansprakelijkheid tijdens de verzending

 

Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging, direct of indirect, wat de oorzaak ook moge zijn nadat de producten onze opslagplaats hebben verlaten. Indien het product beschadiging oploopt tijdens de verzending of zoekt raakt door een fout van de transporteur kan de koper alleen vergoed worden voor de geleden schade in de mate dat de verzekering van de transporteur de schade dekt. Indien gewenst kan u contact met ons opnemen om een verzekerde verzending te bekomen. Mits een kleine toeslag kan u de producten verzekeren zodat alle schade kan vergoed worden. De ondernemer zal maximale zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. In geval van vergissing in deze gegevens kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 – Betaling

 

Betalingen dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 13 –  Betwistingen

 

Eventuele klachten dienen door de koper via het contactformulier of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan de onderneming. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 14 – Beschikbaarheid

 

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als we de producten zelf niet op voorraad hebben zijn we afhankelijk van de meldingen die we ontvangen van onze leveranciers. Op het moment dat de koper een bestelling doet zullen we de producten die we niet zelf op voorraad hebben zo snel mogelijk bestellen en brengen we de koper op de hoogte van de vermoedelijke levertermijn. Alle fouten en wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u een volledige terugbetaling van de bestelde goederen zal ontvangen. De onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn die ter indicatie wordt opgegeven op onze website. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding. U hebt het recht de bestelling te annuleren als de wachttijd meer dan 28 werkdagen bedraagt en we de bestelde producten nog niet hebben overgedragen aan onze transporteur. Indien het product niet op voorraad is en het is belangrijk dat u het voor een bepaalde datum ontvangt, vragen wij u om ons vooraf te contacteren zodat we u een zo correct mogelijke inschatting kunnen geven van de haalbaarheid van de door u gewenste leveringsdatum.

Art 15 Combineerbaarheid van promoties

 

Het is niet mogelijk om een kortingscode te gebruiken op een product dat al in promotie is, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in de toelichting van de kortingscode. Er kan hoe dan ook slechts één kortingscode per bestelling worden gebruikt en verschillende kortingen zijn niet combineerbaar.

 

Lost Password